Home / QUY TRÌNH THIẾT KẾ

QUY TRÌNH THIẾT KẾ

NHT được tổ chức với sự giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc cùng khách hàng theo những quy trình làm việc cụ thể:

1. QUY TRÌNH LÀM VIỆC CÙNG KHÁCH HÀNG:

 

2. QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC NỘI BỘ: